REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Magdalena Sienkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Sienkiewicz ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok, NIP: 9662154474,   REGON: 520067964.

2. Sprzedającym jest Magdalena Sienkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Sienkiewicz ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok, NIP: 9662154474,   REGON: 520067964, prowadząca sklep internetowy pod adresem magdalenasienkiewicz.pl.

3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych, stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.

4. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli..

5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.

6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1) Sprzedający – Magdalena Sienkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Sienkiewicz ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok, NIP: 9662154474,   REGON: 520067964;

2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);

3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;

4) Strona internetowa – strona magdalenasienkiewicz.pl;

5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą magdalenasienkiewicz.pl;

6) Produkt – produkty w postaci elektronicznej, znajdujące się w ofercie asortymentowej Sprzedającego;

7) Usługa „on-line” – konsultacja dietetyczna, świadczona za pośrednictwem strony internetowej magdalenasienkiewicz.pl, z użyciem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych; 

8) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);

9) Dostępność Produktu – znajdowanie się Produktu na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie magdalenasienkiewicz.pl  informacji o Produkcie i jego cenie;

10) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Produkty i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

11) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

12) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

13) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;

14) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

15) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Produktów wraz z podaniem ceny, zdjęć oraz informacją o ich dostępności. 

8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie zamieszczonego na stronie internetowej sklepu wypełnionego formularza zamówienia na podany na stronie adres mailowy.

2. Przy każdym Produkcie podane są informacje o jego cechach, dostępności oraz cenie. Przy każdym Produkcie zamieszczone są jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczenia Produktu oraz akceptowanych sposobach płatności.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych produktów nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych z zastrzeżeniem postanowień z pkt. II.10 oraz II.15.

5. Składając zamówienia Kupujący:

1) dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Produktów z listy dostępnych punktów albo wskazuje miejsce dostawy;

2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Produkt, który stanowić ma przedmiot umowy;

3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Produktu ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów; cena i termin Dostawy Produktu na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Produkcie; 

4) wskazuje sposób płatności; 

5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.

6. Kupujący, po wypełnieniu formularza zamówienia, dokonuje zaznaczenia opcji „Wyślij”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Produkt. 

7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji między innymi poprzez ustalenie możliwości realizacji zamówienia i dostępności Produktu. 

8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży. 

9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej, a także w przypadku problemów technicznych powodujących brak możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie. 

10.  Zamówienia Klientów, którzy zalegają z płatnościami za wcześniej zakupiony towar zostaną zrealizowane niezwłocznie po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności jakie posiadają względem Sprzedającego.

11. W terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Produktów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

12. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.

13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. 

14. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Produkt: 

1) za pośrednictwem platformy płatniczej;

2) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej sklepu;

15. W przypadku wybrania opcji „przelew (przedpłata)” Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

16. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu należności po ustaleniu i podaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego.

17. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Produktem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.

18. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz. 915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

19. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. 

20. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

III. USŁUGA ON – LINE

1. Konsultacja on – line poprzedzona jest zarezerwowaniem przez Użytkownika daty i godziny konsultacji za pomocą: formularza kontaktowego, wiadomości e – mail lub telefonicznie oraz uiszczeniem przez Użytkownika opłaty za Konsultację on – line.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania konsultacji, wysyłając do Użytkownika potwierdzenie rezerwacji.

3. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o niemożliwości realizacji konsultacji z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej, a także w przypadku problemów technicznych powodujących brak możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku strony ustalą, czy Użytkownik zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie. 

4. W przypadku, gdy w ustalonej dacie i godzinie konsultacji online Użytkownik nie odpowiada na kontakt ze strony Sprzedającego, wówczas usługę uznaje się za wykonaną prawidłowo wobec czego nie ma możliwości zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty.

IV. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. 

2. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres: ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

2) w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, konsument może wykorzystać w tym celu Protokół odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zamieszczony na stronie internetowej magdalenasienkiewicz.pl .

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: sienkiewiczmagdalenadietetyk@gmail.com lub drogą pocztową na adres: ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na adres e-mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Produkt lub przekazać Produkt osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

7. Celem usprawnienia procedury zwrotu należy dołączyć do przesyłki z Produktem Protokołu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, wydrukowanego ze strony internetowej magdalenasienkiewicz.pl, z wypełnionymi dokładnie wszystkimi polami, szczególnie dotyczącymi posiadacza i numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze za zwracany Produkt.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że towar posiada wady lub jest niezgodny z zmówieniem, może złożyć reklamację. Kupujący w takiej sytuacji proszony jest o  poinformowanie Sprzedawcy tak aby umożliwić mu ustosunkowanie się do reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Mieszka I nr 11 lok. 16, 15-054 Białystok lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: ……………………………………… .

3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Do tak złożonej reklamacji Sprzedający ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dotyczy reklamacji składanej przez Kupującego nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Kupujący zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

6. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy reklamacji składanej przez Kupującego nie będącego konsumentem).

V|II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Magdalena Sienkiewicz.

2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach realizacji zamówienia po wyrażeniu przez niego stosownej zgody. 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.

7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub 

2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. 

5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Załącznik nr 1: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta:

 ………………………………………………………………………………...…………………… 

Adres Klienta:

….………………………………………………………………………………………………….. 

Numer rachunku bankowego: 

…………………..…………………………………………………………………………………. 

Ja …………………………………………………………, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży / umowy dostawy* zawartej w dniu ………………………………., a dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………… .

Jednocześnie w celu sprawnej identyfikacji umowy wskazuję numer zamówienia: ………………………………………………………………….. oraz załączam dowód zakupu. 

Data zawarcia umowy ………………………….........................

Miejscowość i Data: ……………………………………………. 

Podpis: